Bệnh Viện Suối Khoáng Mỹ Lâm

Xã Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang, Tuyên Quang
Hotline: 0965291010
Phone: 0273875284
Fax:0273875580
Email: bvsuoikhoangmylam@tuyenquang.gov.vn
Website: http://benhviensuoikhoang.com/