Bệnh Viện Lao Và Bệnh Phổi

Mễ Nội, Liêm Chính, TP. Phủ Lý, Hà Nam, Hà Nam
Hotline: 0965041717
Phone: 0351856648
Fax:
Email:
Website: