Cỏ ken

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Cỏ ken

Mua thường

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Mua thường

Trừ trùng cúc

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Trừ trùng cúc

Dung hoa chùy

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Dung hoa chùy

Thủy ma

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Thủy ma

Chiêng chiếng

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Chiêng chiếng

Trâm vỏ đỏ

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Trâm vỏ đỏ

Gối hạc trắng

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Gối hạc trắng

Móng bò trắng

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Móng bò trắng

Thủy dương mai

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Thủy dương mai

Diếp xoăn

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Diếp xoăn

Cúc tần

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Cúc tần

Si ta

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Si ta

Dây vác rừng

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Dây vác rừng

Chay

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Chay

Mạch môn

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Mạch môn

Cần

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Cần

Thăng mộc núi

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Thăng mộc núi

Chiêu liêu nghệ

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Chiêu liêu nghệ

Ráng thổ xỉ bò

Mô tả chi tiết:
Xem thêm: Ráng thổ xỉ bò