Bệnh Viện Bắc Thăng Long

Tổ 27, TT. Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội, Hà Nội
Hotline: 0966691616
Phone: 0438832727
Fax:0438832727
Email: bvbtl@hanoi.gov.vn
Website: http://www.benhvienbacthanglong.org.vn/