Bệnh Viện C Đà Nẵng

122, Hải Phòng, Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Đà Nẵng, Đà Nẵng
Xem thêm: Bệnh Viện C Đà Nẵng