Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Nam Định

Xã Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định, Nam Định
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Nam Định