Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Hà Giang

Thôn Vạt, Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang, Hà Giang
Xem thêm: Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức Năng Hà Giang